Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ynsicht orthopedagogisch adviesbureau

Versie 3 – Juni 2022

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70153787 en is gevestigd aan Bommegaerde 72 te Beetsterzwaag

Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die mondeling, telefonisch of schriftelijk zijn aangegaan tussen ynsicht orthopedagogisch adviesbureau en de opdrachtgever.
 • De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer u een product aanschaft via de website.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Een opdrachtgever is de persoon of organisatie welke ynsicht orthopedagogisch adviesbureau opdracht geeft voor het uitvoeren van een supervisietraject, een (online) training, verkopen van een product of een interim opdracht.

Opdrachten

 • Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdrachtovereenkomst of supervisieovereenkomst. De overeenkomst geeft de inhoud van de opdracht weer.
 • Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een sessie of kennismaking.

Afzegging en annulering

 • Overeengekomen afspraken (supervisiesessies en behandelsessies) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of per whatsapp gemeld is bij ynsicht orthopedagogisch adviesbureau.
 • Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Deelname aan een (online) training kan tot 5 werkdagen van tevoren worden geannuleerd. In dat geval is €25,- aan administratiekosten verschuldigd. Wordt korter van tevoren geannuleerd, dan is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.

Facturatie en betaling:

 • Facturatie gebeurt maandelijks, achteraf en op basis van de geleverde diensten.
 • Het volledige bedrag voor een (online) training dient voorafgaand aan de (online) training te worden voldaan.
 • De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum voor supervisiesessies en 30 dagen na factuurdatum voor interim opdrachten.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot de betalingstermijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In deze gevallen is opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van alle incassokosten.

Vertrouwelijkheid cliëntgegevens

 • Alle informatie voortvloeiende uit supervisietrajecten valt onder het beroepsgeheim van de orthopedagoog generalist / supervisor, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wanneer de betrokkenheid van ynsicht orthopedagogisch adviesbureau wordt gevraagd bij overleggen over de supervisant en niet in het bijzijn van de supervisant (bijvoorbeeld door een opleidingsinstelling of bij een evaluatiebijeenkomst) dan zal ynsicht orthopedagogisch adviesbureau daar alleen op ingaan bij zwaarwegende redenen en met uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming van de supervisant.
 • Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau heeft voor het omgaan van gegevens van supervisanten voor trajecten en (online) training een privacy verklaring opgesteld welke wordt gehanteerd.
 • Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau bouwt een digitaal dossier op in de loop van een supervisietraject. Dit dossier wordt bijgevoegd in het ECD, Cliendo, wat ynsicht orthopedagogisch adviesbureau gebruikt voor haar behandelingen. dit systeem is ISO gecertificeerd en de beveiliging is daarmee optimaal gewaarborgd. Dit (vertrouwelijke) dossier is eigendom van ynsicht orthopedagogisch adviesbureau en bestaat grotendeels uit gegevens (verslagen en evaluatie) die door de supervisant zelf zijn aangeleverd. Dit dossier is eigendom van ynsicht orthopedagogisch adviesbureau en wordt gedurende de dan geldende herregistratieperiode van de supervisor bewaard. Deze bewaartermijn kan door de supervisant ten allen tijde worden opgevraagd bij ynsicht orthopedagogisch adviesbureau
 • De supervisant heeft het recht om een kopie van dit dossier te ontvangen of om de gegevens in te zien.
 • Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau gebruikt de bestaande (beveiligde) cliëntsystemen van betreffende opdrachtgever gedurende een interim opdracht. Voor behandelingen wordt gebruik gemaakt van het ECD Cliendo. Dit systeem is ISO gecertificeerd en de beveiliging is daarmee optimaal gewaarborgd.
 • Voor cliënten die een behandeling ontvangen bij ynsicht orthopedagogisch adviesbureau zal het opgebouwde dossier op een beveiligde plek worden bewaard tot 20 jaar na afsluiting van het behandeltraject (overeenkomstig de beroepscode van de NVO).
 • De cliënt heeft het recht een kopie van dit dossier te ontvangen of om de gegevens in te zien.

Vervanging:

 • Indien een supervisiesessie of (online) training door ziekte of overmacht niet door kan gaan, dan wordt de supervisant of opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. De sessie of (online) training wordt dan in onderling overleg verplaatst. In het geval van een (online) training staat het ynsicht orthopedagogisch adviesbureau vrij om, indien mogelijk, een vervanger in te schakelen.
 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid zorgt ynsicht orthopedagogisch adviesbureau in overleg met de supervisant voor een vervanger.

Kwaliteitsbeheer, klachtenregeling en aansprakelijkheid

 • Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau werkt conform de gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).
 • Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau is aangesloten bij P3NL. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz. Klachten kunnen ook worden ingediend bij het college van toezicht van de NVO
 • Klachten dienen schriftelijk aan ynsicht orthopedagogisch adviesbureau te worden bevestigd. Een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • De aansprakelijkheid van ynsicht orthopedagogisch adviesbureau gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom:

 • Alle materialen die door ynsicht orthopedagogisch adviesbureau zijn ontwikkeld voor supervisie en (online) trainingen mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Dit geldt ook voor materialen en producten die online en tijdens (online) trainingen worden verstrekt.
 • Inloggegevens de toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruiken mogen niet met derden worden gedeeld of verstrekt.

Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • Van toepassing is steeds de laatste geldende versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst-opdracht.

 

 

 e